Vyčištěná odpadní voda by mohla doplňovat přirozené zásoby vody v přírodě.
Foto: Shutterstock
Zásoby vody v české přírodě kvůli industrializaci zásadně ubývájí. Vědci tak vymysleli systém, jak využít alespoň přečištěnou odpadní vodu, která by se mohla vrátit zpět do krajiny a půdy. Ve světě se takto s vodou hospodaří už běžně, u nás zatím chybí podpora v legislativě.

Čeští výzkumníci navrhli možnosti, jak využít přečištěnou odpadní vodu, aby se vrátila zpátky do země nebo do krajiny. Nedostatek vody může pro Česko znamenat do budoucna vážný problém. Je důsledkem dlouhodobé industrializace i nevhodného zemědělství. Například v Izraeli nebo ve Spojených státech se už s vodou takto hospodaří, v Česku však zatím chybí podpora v legislativě. Upravit by se kvůli tomu muselo několik zákonů.

reklama

Několikaletý projekt aplikovaného výzkumu zadala Technologická agentura ČR. Tento druh vody lze vracet například do podzemních vrtů a nádrží, povrchových reservoárů, kde by se udržela. Zásoby vody v krajině se udržují takzvaným zasakováním. Přečištěnou odpadní vodu z domovních čistíren odpadních vod lze podle expertky Zuzany Boukalové ze závodu geologie GIS-GEOINDUSTRY vypouštět do vod povrchových, jako jsou řeka, rybník, dešťová kanalizace nebo vsakem do vod podzemních.

"Nejde o to vyčistit trochu vody a pak někam pustit. Jde o to vytvořit systém, aby se zadrželo co nejvíce vody na našem území, protože voda je strategická surovina a toto je jedna z možností, jak ji zadržet," řekl ČTK ředitel závodu Pavel Míšek, který na projektu spolupracoval s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

Dešťová voda se nemá kam vsáknout. Původně travnaté plochy, lesy a pole pokrývá asfalt, beton nebo na nich stojí budovy. Kvůli tomu ubývají i zásoby podzemní vody. V krajině přitom voda pomáhá ochlazovat vzduch v horkých dnech - odpařováním vody z luk, lesů, mokřadů a polí se země ochlazuje. Naopak asfaltové, betonové, průmyslové plochy a střechy přispívají k místnímu oteplování v horkých dnech.

"Nenajdeme-li v nejbližší době vůli a prostředky změnit dosavadní přístupy, které naši krajinu dlouhodobě zbavují vodních zdrojů, stane se nedostatek vody pro Českou republiku podobným problémem, jakým je již dnes pro řadu zemí," upozornila předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Výzkum se zabýval riziky, například vlivem na ekosystémy, průnikem do potravního řetězce a vlivem na povrchové a podzemní vody. Vědci proto zpřesnili maximální limity pro koncentrace látek znečišťujících podzemní vody - nitráty a různé pesticidy - a nastavili kritéria, jak čerpat takovou vodu s velmi nízkým rizikem pro lidské zdraví.

S ochranou podzemních vod a zasakování přečištěných odpadních vod však podle Míška souvisí legislativa, upravit by se kvůli tomu musel například zákon o odpadech, o vodách, ochraně půdy i horní zákon.